Ochrana osobních údajů

Poučení Hensel, s.r.o. o zákonných právech subjektu osobních údajů

Hensel s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a nařízeními platnými na území České Republiky. Z nich dominantní jsou zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem (dále též jen Nařízení).

Hensel s.r.o. je podle znění Nařízení správcem osobních údajů zpracovávaných v jednotlivých agendách, jak je popisuje její Vnitřní personální předpis. Sídlí na adrese Chelčického 1386, 413 01 Roudnice nad Labem a má IČO: 61539422 a DIČ: CZ61539422. V čele firmy stojí jednatel. Hensel s.r.o. s ohledem na svoji velikost a malý rozsah a povahu zpracovávaných osobních údajů neustavil v souladu s Nařízením 2016/679 pověřence na ochranu osobních údajů. Kontaktním místem pro uplatnění práv subjektu údajů podle Nařízení asistentka jednatele. Kontakty jsou uvedeny: http://www.hensel-electric.cz/cz/kontakt/index.php nebo je sdělí kterýkoliv zaměstnanec firmy.
Hensel s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

• Bankovní účet
• Čerpání dovolené
• Číslo OP
• Daňová evidence obsahující o.ú.
• Datum
• Datum narození
• Doručovací adresa
• E-mail
• Firma
• IČ/DIČ
• ISDS
• Jiný biometrický identifikátor - kamerový záznam
• Jméno a příjmení
• Místo narození
• Nemocenská
• Odvody státu
• Odvody zdravotní pojištění
• Osvědčení o vzdělání
• Otisk prstu
• Plat
• Počty hodin
• Podpis
• Pohlaví
• Pojišťovna
• Pracovní zařazení
• Rodinný stav
• Rodné číslo
• Rodný list
• Rozhodnutí a usnesení soudu
• Slevy na dítě
• Státní občanství
• Telefon
• Trvalé bydliště adresa
• Věk
• Vzdělání
• Vznik a popis úrazu
• Zdravotní způsobilost
• Zúčtování mezd v jednotlivých měsících

V nahodilých případech je možné, že Hensel s.r.o. zpracovává i další blíže nespecifikované osobní údaje, o čemž předem informuje fyzickou osobou, které se tyto osobní údaje týkají, a dále na vyžádání. Veškeré osobní údaje zpracovává vždy jen v nezbytně nutném rozsahu v rámci jednotlivých agend, tak jak jsou agendy popsány v Organizačním řádu Hensel s.r.o. nebo za účelem uzavření nebo plnění smluvního vztahu, jehož jednou stranou je příslušná fyzické osoba.

Účelem zpracování osobních údajů je splnění zákonných požadavků tak, jak se vztahují na jednotlivé agendy Hensel s.r.o. a jak jsou popsány ve Vnitřním personálním předpisu Hensel s.r.o., nebo zpracovává osobní údaje proto, aby mohla se subjektem údajů buď uzavřít, nebo naplnit smluvní vztah nebo k dosažení svých oprávněných zájmů.
Zpracování agend vychází ze zákonných požadavků, které upravují povinnosti Hensel s.r.o.. Jedná se o zákony:

Zák. 120/2001 Sb. Exekuční řád
Zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Zák. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zák. 16/1993 Sb. o dani silniční
Zák. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zák. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zák. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zák. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zák. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zák. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zák. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
Vyhl. 270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Hensel s.r.o. nepředává žádné osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, na kterou by se nevztahovala platnost Nařízení.
Hensel s.r.o. zpracovává jednotlivé osobní údaje pouze po dobu, po kterou trvá zákonný důvod (tedy pokud platí zákon vztahující se na příslušné zpracování) nebo pokud trvá smluvní vztah, jehož je subjekt údajů účastníkem (vč. záručních lhůt a doby, kdy lze oprávněně očekávat možnost právních důsledků smluvního vztahu). V případě agend firmy popsaných ve Vnitřním personálním předpisu firmy jsou lhůty zpracování přehledně uvedeny ve Skartačním a archivním řádu Hensel s.r.o.. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje buď skartovány, nebo anonymizovány nebo je s nimi nakládáno v souladu se zvláštními zákony (zejména zák. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě; zák. 132/2006 Sb. nebo zák. 121/2000 Sb. Autorský zákon).

Poučení o zákonných právech subjektu osobních údajů pro období podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informuje Hensel s.r.o. všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (dále též tzv. subjekt údajů), o těchto jejich zákonných právech:
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, bez dalšího).

Poučení o zákonných právech subjektu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/379 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Hensel s.r.o. (dále jen též tzv. subjekt údajů), má a může uplatnit vůči společnosti následující práva:
a. požadovat přístup k osobním údajům, které o subjektu firma Hensel s.r.o. zpracovává, čímž se rozumí právo získat od firmy Hensel s.r.o. jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
b. požadovat opravu osobních údajů, které firma Hensel s.r.o. o subjektu zpracovává, pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné.
c. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení, zejména pokud skončí účel nebo zákonný důvod pro zpracování osobních údajů.
d. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
e. získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a
(i) které firma Hensel s.r.o. zpracovává na základě jeho souhlasu, nebo
(ii) které firma Hensel s.r.o. zpracovává pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení
f. subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.
g. odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů. Tímto odvoláním není narušena zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Pokud firma Hensel s.r.o. obdrží žádost subjektu údajů o uplatnění zde uvedených, informuje subjekt údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
V určitých případech stanovených Nařízením nemusí správce částečně nebo zcela žádosti subjektu údajů vyhovět. To se týká zejména případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje či je v rozporu s jinými právními předpisy, které zakládají právní důvod pro zpracování osobních údajů. V takových případech firma Hensel s.r.o. může 

(i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
(ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Hensel s.r.o. nepřijme opatření, o které subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně subjekt o důvodech, proč opatření nepřijal, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.
Pokud obdrží Hensel s.r.o. žádost subjektu údajů o uplatnění zde výše uvedených práv, ale bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat subjekt údajů o poskytnutí dodatečných informací tak, aby spolehlivě žadatele identifikoval.
Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete buď použít e-mailovou adresu prodej@hensel.cz, nebo je sdělte Pověřenci pro ochranu osobních údajů Hensel s.r.o. na spojeních uvedených na stránkách Hensel s.r.o. na adrese http://www.hensel-electric.cz/cz/kontakt/index.php případně je předejte či zašlete Hensel s.r.o. na adrese Chelčického 1386, 413 01 Roudnice nad Labem, nebo Hensel s.r.o. kontaktujte prostřednictvím datové schránky ID xc595n4.

Pokud subjekt údajů není spokojen se způsobem, jakým firma Hensel s.r.o. umožnila realizaci jeho práv, může se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ústředna +420-234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz , HYPERLINK "https://www.uoou.cz"

Nezbytné soubory cookie

Tyto cookies jsou nezbytné pro provoz webových stránek, a proto je nelze zrušit.

WSESSIONID
Doba uložení: Session
Nezbytný standardní soubor cookie pro použití dat relace PHP.

PHPSESSID
Doba uložení: Session
Doba uložení: V závislosti na výběru až 30 dní

hideCookieNotice
Storage duration: V závislosti na výběru až 30 dní
Uloží, že se při každém vyvolání znovu nezobrazí soubory cookie ani Zásady ochrany osobních údajů.

allowLoadExternRessources
Doba uložení: V závislosti na výběru až 30 dní
Pamatuje si rozhodnutí uživatele, zda lze externí komponenty načíst automaticky.

allowTracking
Doba uložení: V závislosti na výběru až 30 dní
Pamatuje si rozhodnutí uživatele, zda lze sledovat chování návštěvníka.

Marketingové/sledovací soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají pro marketingové účely a analyzují chování návštěvníků.

_ga
Doba uložení: 2 roky
Obsahují náhodně vygenerované ID uživatele. Pomocí tohoto ID může Google Analytics rozpoznat vracející se uživatele těchto webových stránek a kombinovat data z předchozích návštěv.

_gat
Doba uložení: 1 minuta
Používá ho Google Analytics k omezení míry požadavku. /_gat cookie se používá k omezení analytických požadavků na servery Google Analytics.

_gid
Doba uložení: 1 den
Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

IDE
Doba uložení: 1 rok
Používá ho Google DoubleClick k registraci a nahlášení akcí uživatele webových stránek po zobrazení nebo kliknutí na reklamu inzerenta s cílem měřit účinnost reklamy a prezentovat cílené reklamy uživateli.

test_cookie
Doba uložení: 15 minut
Verwendet von Google DoubleClick, wird testweise gesetzt, um zu prüfen, ob der Browser das Setzen von Cookies erlaubt. Enthält keine Identifikationsmerkmale.

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook